VOL. 21, No 3-4

SADRŽAJ:

EDITORIAL

Marković, P,: GOVOR KAO DOMINANTNA FUNKCIJA U INTERPERSONALNOJ KOMUNIKACIJI I EMOCIONALNI IZRAZ 

Čovek iznedren iz prirode predstavlja rezultantu najsloženije evolucije najsloženije organske strukture. Svojim biološkim, psihološkim i sociološkim dimenzijama integrisanim u jedinstveni sistem, čovek funkcioniše na nivou datosti i svoje ekstaze, ciklostaze, hemeostaze, psihostaze i sociostaze. 

Čovek funcioniše u društvenom kontekstu, što je izraz ne samo forme komunikacije nego i kvaliteta interakcija, kvaliteta ličnog funkcionisanja i kvaliteta društva kao celine. 

Uticaj nasleđa i sredine u interakciji sa okruženjem kao i lično iskustvo pojedinca određuje specifičnu strukturu, dinamiku i trajnu dispoziciju za odnose sa drugim ljudima. 

Interpersonalna komunikacija se razmatra na nivou neverbalne, verbalne i nesvesne komunikacije. Ovi oblici predstavljaju ne samo jednu dinamičku celinu, već se nalaze i u komplementarnom i kompenzatornom odnosu. 

Govor kao osnovno sredstvo komunikacije kod čoveka počiva na njegovoj sposobnosti da proizvodi veliki broj različitih glasova. Ovi glasovi se povezuju i stvaraju se reči koje su nosioci značenja. Jezik nastaje kao sistem kombinacija glasovnih skupina značajnih za neku zajednicu. 

Brojne hipoteze o nastanku govora razmatraju se u radu. Sa posebnim razlogom sagledavamo dva osnovan uslova nastanka govora : biološki i socijalni.

Biološki korelat sačinjavaju psihofiziološke osnove kognitivnih sposobnosti i sposobnosti glasovnog izražavanja, dok je socijalno učenje neophodno da bi došlo do korišćenja složenog sistema govorne komunikacije, do ovladavanja jezičkim fondom, gramatikom i sintaksom određenog jezika . Govor poseduje dve bitne funkcije: funkciju spoljašnje komunikacije sa drugim ljudima i funkciju unutrašnje manipulacije sopstvenim mislima. 

Složenost strukture LS i njihove veze i uloga u sastavu CNS-a, jasno govore da LS utiče u emocionalnom pojačavanju i motivaciji za govor, vezi između govorne funkcije i funkcije pamćenja i u svrsishodnom motornom odgovoru. 

Energetska homeostaza, definisana LS-om, određuje i psihofiziološke karakteristike govornog signala. Značaj karakteristika energije govornog signala, posebno fonema, neprocenjiv je u dijagnostici, diferencijalnoj dijagnostici i prognostici mnogih psihofizioloških stanja i izmenjenosti. Zato će govor, kao emotivni izraz izvesno biti izazov u predstojeće vreme logici naučne misli, posebno u sferi psihofizioloških istraživanja. Govor kao jedna od najsloženijih psihofizioloških funkcija, kao emotivni izraz i dominantna dimenzija u interpersonalnoj komunikaciji, nužno će upućivati buduće istraživače na multidisciplinarni pristup u sagledavanju tako složene pojave sa polivalentnim značajem.


Tomić, T.: ILUZIJE I ZABLUDE PSIHIJATRIJE

Bojović, R.:PROBLEMI I KRIZE DANAŠNJE PSIHIJATRIJE

Leposavić, Lj., Barišić Ronjić, J., i sar. : SPECIFIČNOSTI PSIHOTIČNOG REAGOVANJA KOD ŽENA

Balkoski Nikolić, G., Leposavić, J., Barišić Ronjić, J.: MATERINSTVO – PSIHOLOŠKI I ETIČKI PROBLEMI

Popović, V., Džamonja Ignjatović, T., Eljdupović Guzina, G.: SPECIFIČNOSTI PSIHOLOGIJE ŽENA 

Nikić Matović, M., Purić Pejaković, J.: PATNJA U LIČNOSTI ADOLESCENATA – FENOMENOLOŠKO EGZISTENCIJALISTIČKI PRISTUP 

Latas, M., Starčević, V. i sar.:PSIHIJATRIJSKI KOMORBIDITET KOD PACIJENATA SA PANIČNIM POREMEĆAJEM I AGORAFOBIJOM 

Milić, M.: ANALIZA AGRESIVNOSTI U OBOLELIH OD ESENCIJALNE HIPERTENZIJE

Dragišić Labaš, S., Milić, M.:EGZOGENI FAKTORI U ETIOLOGIJI SUICIDALNOG PONAŠANJA STARIH OSOBA

Đokić, G., Miljević, Č. i sar. : KOMORBIDITET HRONOČNOG POSTTRAUMSKOG STRESNOG POREMEĆAJA I DISEMINOVANOG DEMIJELINIZACIONOG OBOLJENJA CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA

Barac, J., Leposavić, Lj. i sar.: POSTTRAUMATSKA REAGOVANJA DECE U RATNIM USLOVIMA 

Jovanović, A.: MEDICINSKA PROFESIJA I TORTURA 

Kovačević, M.:FARMAKOTERAPIJSKI PRISTUP ZAVISNOSTIMA OD DROGA

Lazić, D., Miljević, Č., Đokić, G.: MENTALNA RETARDACIJA I PSIHIČKI POREMEĆAJI 

Jovičić, S.: O ANTROPOLOŠKO -EGZISTENCIJALNIM USLOVIMA JAVLJANJA SUMANUTIH IDEJA 

Stašević, I., Živković, N.:SHIZOTIPALNI POREMEĆAJ LIČNOSTI -PRIKAZ SLUČAJA 

In memoriam: Akad. prof. dr sci med. Slobodan Jakulić (1937-1999) 

In memoriam: Prim. dr sci med. Joko Poleksić (1924-1999)

Organon (pismo uredništvu)

Mirtazapin (Romeron): NOVE INDIKACIJE