VOL. 20, No 3-4

SADRŽAJ:

Miljević, Č., Nikolić, A., Lazić, D., Damjanović, A., Jakulić, S.: SLOBODNI RADIKALI : GENEZA , ODBRAMBENI SISTEM, ULOGA U SHIZOFRENIJI I TARDIVNOJ DISKINEZIJI

U prvom delu rada autori su prikazali mehanizme nastanka i zaštite organizma od štetnih efekata slobodnih radikala. Posebna pažnja je posvećena vulnerabilnosti moždanog tkiva na iste. 

U drugom delu rada pokazani su brojni eksperimentalni rezultati u vezi sa slobodnoradikal-skom problematikom u shizofreniji i tardivnoj diskineziji. Posebno je naglašena analiza saopštenih rezultata i njihova interpretacija sa pozicija molakularno biloške geneze vodonok peroksida. 

U zaključku autori navode da slobodni radikali imaju značaj u etiopatogenezi shizofrenije i najverovatnije tardivne diskinezije te da su potrebna dalja , detaljnija i obuhvatnija istraživanja primene supstanci sa antioksidativnim dejstvom u terapiji shizofrenije i tardivne diskinezije.


Damjanović, A., Bugarski Kirola, D.: ZNAČAJ FENOMENA DEPERSONALIZACIJE U EVALUACIJI DIJAGNOSTIČKIH KRITERIJUMA SHIZOFRENIJE

Latas, M., Gajić, T.: UČESTALOST DIJAGNOZE POREMEĆAJA LIČNOSTI KOD RAZLIČITIH TIPOVA DEPRESIJA

Ignjatović Džamonja, T.: KARAKTERISTIKE LIČNOSTI I PSIHOLOŠKOG POTPORNOG SISTEMA GOJAZNIH ŽENA

Damjanović, A., Ilanković, N.: POKUŠAJ TUMAČENJA SINDROMA KANDINSKI-KLERAMBO ( sindrom mentalnog automatizma )

Popović, V., Caran, N., Dimitrijević, B.: INTEGRATIVNE PSIHOTERAPIJSKE METODE: KOGNITIVNO-ANALITIČKA PSIHOTERAPIJA

Pavlović, D., Milović, A.: IZMENE LIČNOSTI BEZ KOGNITIVNOG PADA SA HEMIPAREZOM KAO MANIFESTACIJA KASNOG NEUROSIFILISA – PRIKAZ SLUČAJA

Milović, A., Pavlović, D., Ocić, G., Žugić, S.: REZIDUALNE BIHEVIORALNE IZMENE KAO POSLEDICA TRUME MOZGA

Punović, G., Marković, P.: SOCIJALNO DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PRINUDNO HOSPITALIZOVANIH SHIZOFRENIH BOLESNIKA