VOL. 20, No 1-2

SADRŽAJ:

Ravanić, D., Đukić Dejanović, S., Ristić-Ignjatović, D., Petrović, D., Mihajlović, G., Banković D., Milovanović, D., Paunović R.,V.: PROCENA EFIKASNOSTI NEUROLEPTIKA U JEDNOGODIŠNJEM POSTHOSPITALNOM TRETMANU SHIZOFRENIJE

U popualaciji 65 shizofrene ispitanika procenjivana je terapijaska efikasnost tri neuroleptika (haloperidol, flufenezin i klozapin) u jednogodišnjem posthospitalnom periodu. Procena efikasnosti zasnivala se na osnovu parametara efikasnosti koji su dobijeni iz skala za procenu primenjenih u istraživanju. Rezultati ukazuiju da sva tri neuroleptika pokazuju dobru terapijsku efikasnost u lečenju pozitivnog i negativnog shizofrenog sindroma i da se razlikuju u pojedinim parametrima efikasnosti, ali da te razlike ne utiču bitno na procenu globalne efikasnosti neuroleptika. Krakteristično je da atipični neuroleptik klozapin pokazuje znatno manje neželjenih pojava tokom istraživanja u odnosu na tipične neuroleptike,u ovom slučaju haloperidol i flufenazin.


Ignjatović Ristić, D., Đukić Dejanović,S. i sar.: ANALIZA POKUŠAJA SAMOUBISTVA NA TERITORIJI KRAGUJEVCA 

Mihajlović, G., Đukić Dejanović, S. i sar.: PREVALENCIJA DEPRESIVNOH POREMEĆAJA U ŠUMADIJI

Stanković, Ž., Ilanković, N.: AKTUELNI PRISTUP PSIHOFARMAKOTERAPIJI DEPRESIJA KOD STARIH

Popović, V., Popović, J., Dimitrijević, B.: ANKSIOZNOST I DEPRESIJA U SKLOPU ADAPTACIJE NA HEMODIJALIZNI TRETMAN 

Milovanović Medenica, S.: EPIDEMIOLOGIJA SUICIDA NA PODRUČJU SRPSKOG SARAJEVA (OPŠTINA ILIDŽA I NOVO SARAJEVO) U PERIODU OD 1992. DO 1997. GODINE

Đurić Jočić, D., Džamonja Ignjatović, T., Matović, V.: KONCEPTUALNO ODREĐENJE I ODNOSI KOGNICIJE , INTELIGENCIJE , LIČNOSTI I PSIHOPATOLOGIJE 

Džamonja Ignjatović, T.: TESTOVNI INDIKATORI STRESA I MEHANIZAMA NJEGOVOG PREVLADAVANJA