VOL. 19, No 3

SADRŽAJ:

Marković, P., Paunović, G.: PREDLOG IZMENA ZAKONSKIH PROPISA U VEZI PRINUDNE HOSPITALIZACIJE DUŠEVNIH BOLESNIKA 

Psihijatrija i zakonodavstvo zastupaju različite koncepte i ideološke stavove po pitanju prinudne hospitalizacije. Aktuelno pitanje i dilema je da li o prinudnoj hospitalizaciji duševnih bolesnika treba da odlučuju samo psihijatri ili treba da donose odluke i pravnici. Psihijatri su mišljenja da se radi o isključivo stručno medicinskom pitanju, i da je svako spoljno mešanje nepotrebno. U ovom radu smo ukazali na nedostatke postojećih zakonskih propisa koji regulišu prinudnu hospitalizaciju duševnoh bolesnika .I dali predlog izmena istih.


 Nikolić, O., Nikolić, Z.: KRIMINOLOŠKO – PSIHIJATRIJSKI ASPEKT PRAVA MENTALNIH BOLESNIKA NA MERAMA BEZBEDNOSTI

Kovačević, R., Pavičić, D.: PSIHIJATRIJSKI I SOCIJALNI ASPEKTI PREKIDA MERA BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA

Bešlin, M.: PERSPEKTIVE LJUDSKIH PRAVA MENTALNO BOLESNE POPULACIJE

Kovačević, R., Pavičić,D., Subotić, V.: MENTALNI BOLESNIK – PRAVO NA ŽIVOT I PRAVA U ŽIVOTU

Živković, A.: PRAVA MENTALNO OBOLELIH PRESTUPNIKA U NAŠIM USLOVIMA 

Kovačević, R., Jelkić, O., Pavičić, D., Marić, B.: ZAŠTITA SLOBODA I PRAVA MENTALNIH BOLESNIKA

Draškić, M.: GRAĐANSKOPRAVNI STATUS DUŠEVNIH BOLESNIKA

Stevanović, Z., Marić, B.: PSIHOLOŠKI I PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI TRETMANA OSUĐENIH MENTALNIH BOLESNIKA

Nikšić, S., Kecman, B., Žigmund, D., Jokanović, D.:SPECIFIČNOSTI TERAPIJSKE ZAJEDNICE ALKOHOLIČARA U PENALNIM USLOVIMA

Janković, N., Jovanović, A.: NASILJE I KAKO GA PREVAZIĆI

Hrnčić, J., Pejović, M.: DELIKVENTI U INSTITUCIJAMA MENTALNOG ZDRAVLJA

Milovanović, S., Dragović, M.: UZ 60-u GODIŠNJICU SMRTI ALFREDA ADLERA

PRIKAZI KNJIGA:


Svetska zdravstvena organizacija : Međunarodna klasifikacija bolesti – 10. revizija (Nikolić, M.) 

Oatley, K.Jenkins, J.M.:Understanding emotions, Blackwell Publshers Inc., Oxford, UK, 1996 (Zlatanović, LJ.)