VOL. 19, No 1-2

SADRŽAJ:

Živković Milovanović, Đ., Milovanović, S., Milovanović, D.: OSVRT NA EVOLUCIJU KLINIČKOG KONCEPTA SHIZOFRENIJE 

Krepelinov koncept – DEMENTIA praecox- pretrpeo je silne transformacije za poslednjih sto pedeset godina. Iscrpno se govori o zasluzi E. Blojlera za termin – SCHIZOPHRENIA – i verodostojne opise svih bitnih karakteristika ovog duševnog poremećaja. Dalje se ukazuje na simptomatološki i operacionalizovani model zaključno sa multiaksijalnim modelom koji je prisutan u ICD-10 i DSM-1V klasifikaciji. 

Hronološki su naznačeni svi autori s evropskog i američkog područja koji su dali određene doprinose razvoju kliničkog koncepta o shizofreniji.


Pavlović, D.: NEUROPSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA 

Stefanova E. i sar.: POREMEĆAJ DEKLARATIVNOG PAMĆENJA U PAKINSONOVOJ BOLESTI

Dimitrijević, B., Dimitrijević, I.: OPSESIVNO KOMPULZIVNI SPEKTAR POREMEĆAJA 

Dimitrijević, B., Dimitrijević, I.: SOCIJALNA FOBIJA 

Marić, N., Jašović Gašić, M.: HRONIČNA URTIKARIJA – PSIHOSOMATSKI PRISTUP

Marković, M., Martinović, N.: PELLAGROID – NAJČEŠĆA KUTANA MANIFESTAVIJA ALKOHOLIZMA

Latas, M. i sar.: NAJČEŠĆI PSIHOPATOLOŠKI SIMPTOMI KOD PACIJENATA SA AIDS-OM

Jovanović, A. i sar.: ULOGA PORODICE U OSTVARIVANJU PRAVA MENTALNIH BOLESNIKA

Milavić Vujković, M., Janković, N.: KLASIFIKACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA

Veljković, J., Đurić, Z.: PRIMENA PSIHODRAMA METODE U RADU SA PSIHOTIČNIM PACIJENTIMA 

Ignjatović Ristić, D.: PESIMIZAM KAO KARIKA IZMEĐU DEPRESIVNOSTI I SAMOUBISTVA MLADIH

Dukanac, V.: TRANSCEDENTNOST KAO CRTA LIČNOSTI

Stojanović, J., Dukanac, V.: ARTEMIDIN GNEV KAO PROTOTIP PSIHIJATRIJSKOG TUMAČENJA

Pejović Milovančević, M.: POREMEĆAJ PAŽNJE SA HIPERAKTIVNOŠĆU

Pejović Milovančević, M.: IZVEŠTAJ SA SIMPOZIJUMA O AUTIZMU, 10-13.07.1996.Tavistok Klinika, London 

Milovanović,D.: PRIKAZ KNJIGE (Pavle Kovačević: Upravljanje sobom, Budućnost, Novi Sad, 1996)