VOL. 18, No 4

SADRŽAJ: 

REFERATI SA NAUČNIH SKUPOVA 


Milovanović, D., Živković, Đ., Molovanović, S.: TRAKTAT O ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA ŽENA 

U radu autori čine istorijski osvrt na status žene od onih dana kada je smatrana nižim bićem, nekreativnim bićem i podrugljivo nazvana HIMEROM. Citiraju se filozofi koji su podržavali ovakav stav i velikani koji su se zalagali za ravnopravnim statusom žene sa muškarcem. 

            Tragajući za mentalno higijenskim i socijalno degradiranim položajem žena i u civilizovanom svetu autori navode primere njihovog nejednakog vrednovanja u hijerarhiji društvenog vrednovanja – žene i muškarca na istim poslovima. 

            Dati su i primeri irskog prikazivanja žena sa ciljem da se sujeti muškog roda stane na put i obezbedi jednak tretman muškarca i žene bar na pragu trećeg milenijuma.


Ilanković, N.N.: PSIHOFARMAKOTERAPIJA – DOPRINOSI, ŠTETE, ZABLUDE

Knežević, A.: KLINIČKO-FARMAKOLOŠKA DISTINKCIJA DEPRESIJA

Preradović, M. i sar.: KLINIČKE, BIOHEMIJSKE, HEMATOLOŠKE PROMENE I POLINEUROPATIJA KOD ALKOHOLNE ZAVISNOSTI

Jovanović, A. i sar.: PORODIČNI DOPRINOSI KOD NEUROTIČNIH BOLESNIKA

Mandić-Gajić, G. i sar.: GRUPNA ANALIZA CRTEŽA U TERAPIJI REAKTIVNIH POREMEĆAJA

Jovanović, A. i sar.: UTICAJ SOCIOEKONOMSKIH FAKTORA NA NIVO OPŠTEG ŽIVOTNOG FUNKCIONISANJA OBOLELIH OD POSTTRAUMATSKOG  STRESNOG POREMEĆAJA


 

IZVORNI NAUČNI RADOVI


Nikolić Balkoski, G. i sar.: DEFICIT PAŽNJE KAO SPECIFIČNI KOGNITIVNI DEFICIT KOD SHIZOFRENIJE

Dimitrijević, B. i sar.: BRAČNE RELACIJE AGORAFOBIČARA

Dimitrijević, B. i sar.: AGORABOBIJA I BRAČNA SEKSUALNA FUNKCIONALNOST

Ilanković, A.N., Ilanković, N.N.: POREĆAJI SPAVANJA KOD DEPRESIVNIH BOLESNIKA – TIPOVI I UČESTALOST

Opalić, P.: ANALIZA SNOVA KAO METOD ISTRAŽIAVNJA ODNOSA U GRUPI PSIHOTIČNIH

REVIJALNI RADOVI 

Opalić, P.: ISTRAŽIVANJA USPEŠNOSTI PSIHOTERAPIJE MLADIH


 

PROFESIONALNI ČASOPISI


Damjanović, A.i sar.: TANATOFOBIJA – PSIHODINAMSKI UBIKVITET, EGZISTENCIJALISTIČKI OČAJ, FENOMENOLOŠKI STRAH

Damjanović, A., Pejović, M.: PSIHOLOGIJA I TEORIJA LIČNOSTI U FOLOZOFIJI FRIDRIHA NIČEA

Milovanović, S. i sar.: PLACEBO EFEKAT

Radulović, R., Pejović,M.:ULOGA USPAVANKI U PSIHODINAMSKOM RAZVOJU ČOVEKA 

Branković, S.: TEORIJA MOTIVACIJE JOSEPHA LICHTENBERGA – REVIZIJA DUALNE PSIHOANALITIČKE TEORIJE NAGONA

Ilanković,N., Ilanković, V.: ALOIS ALZHEIMER


 

PRIKAZ KNJIGE 


  • Kristof Dežur: Damjanović, A., Milovanović, S.
  • Ron McManus, Glen Jennings: Strukturisane vežbe za unapređenje porodične i grupne kohezije
  • In memoriam: Prim.dr Dragan Marković