VOL. 17, No 3-4

SADRŽAJ: 

Nenadović, M.: ALKOHOLIZAM KAO UZROK KVANTITATIVNIH NEUROBIO-HEMIJSKIH PROMENA KONSTITUENATA LIKVORA

Alkoholizam ili dugovremena intoksikacija zloupotrebom alkoholnih pića, izaziva pored ukupnog oštećenja tkiva, organa i sistema organa i oštećenje mozga redukujući osnovni moždani kompartman – neuronski kvantum. To je posledica, u brojnim kontrolisanim studijama potvrđena, neurotoksičnog efekta etanola na mozak. 

            Likvor predstavlja unutrašnju mošdanu mikrosredinu i sa svojim konstituentima i promenama njihovih koncentracija i odnosa direktno održava promene metaboličke funkcionalnosti mozga, odnosno neurona CNS-a, jer je zapravo identičan intersticijumu mozga. 

            Po prvi put smo na humanom materijalu (likvor od 130 bolesnika ) potvrdili porast sadržaja serotonona i kateholamina i obrta, porast aspartata, glicina, gitamina i GABA-e, porast indexa lipidne peroksidacije i slobodnih radikala, porast nivoa kortizola (indirektnog pokazatelja pada unutrašnjih odbrambenih mehanizama mozga) i pad iskorišćavanja glukoze u mozgu oštećenom alkoholizmom. Ovi nalazi u jednom delu su potvrdili bazična znanja, do kojih su istraživači pre nas došli na eksperimentalnim modelima. 

            Koncentracijske promene transmitera i/ili njihovih metabolita kao i biohemijski utvrđene promene drugih konstituenata likvora u našem istraživanju su direktni dokaz oštećenja mozga (moždanih neurona) izazvanog alkoholizmom. Ovakva biohemijska izučavanja konstituenata likvora predstavlja značajan dijagnostički i prognostički potencijal na samo alkoholičara već i svim stanjima oštećenja mozga izazvanog bilo kojom noksom.


Živković-Milovanović, Đ.: BIOLOŠKI I PSIHO-SOCIJALNI ASPEKTI NASTANKA AFEKTIVNIH POREMEĆAJA

Stanković, Ž. i sar.: MOGUĆNOST KOMBINOVANE PRIMENE ANTIDEPRESIVNIH LEKOVA U LEČENJU REZISTENTNIH DEPRESIJA 

Simić-Lazić, D.: UTICAJ NEUROLEPTIKA NA IMUNE FUNKCIJE KOD OBOLELIH OD SHIZOFRENIJE

Knežević, A.: SAVREMENA ZBIVANJA U PSIHOENDOKRINOLOGIJI               

 Knežević, A.: AKTUELNOSTI U ISPITIVANJU PSIHOFARMAKA 

Marjanović, S., Mikić, M.: PSIHIJATRIJSKO VEŠTAČENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Tošić, D.:POSTUPAK LIŠAVANJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI 

Jankovć, N. i sar.: RELIGIJSKO PSIHOLOŠKI ASPEKTI PRAVDE (na primeru Mojsijevih zakona )

Leposavić, Lj. i sar.: DVA AKTUELNA PROBLEMA SEKSUALNOG NASILJA (1.homo-seksualnost i silovanje, 2.globalna strategija i profilaksa silovanja) 

Pavičić,D., Petrović, V.: ALKOHOLIZAM I DELIKVENCIJA 

Dragović, M., Vučković, J.: LEGALNI ASPEKTI KATEGORIZACIJE MENTALNO ZAOSTALE DECE

Kovačević, R.: UBISTVO KAO MODEL PONAŠANJA U RATU 

Opalić, P.: ISTRAŽIVANJE GRUPNE PSIHOTERAPIJE PSIHOTIČNIH POMOĆU TEMA

Polovina-Glavonić, N. i sar.: PORODIČNA KRIZA I PARTNERSKI ODNOSI

Bugarski-Kirola, D. i sar.: AFEKTIVNI POREMEĆAJI I PORODICA

Džamonja-Ignjatović,T.:SISTEMSKI PRISTUP OBJAŠNJENJU I TERAPIJI   SUICIDALNOG PONAŠANJA 

Hrnčić, J.: DŽEJ HELJ – JEDAN OD OSNIVAČA PORODIČNE TERAPIJE

Krsmanović, M.: PSIHOANALITIČKA TEORIJA UMETNOSTI – Claude Monet 

Ćulafić Đ. i sar.: HIPOTIREOZA KAO UZROK HALUCINATORNO-PARANOIDNOG SINDROMA

PRIKAZI KNJIGA

  • Biološka psihijatrija 1: Molekularna osnova mentalnih procesa. Autori: Vladimir R. Paunović, Tibor Babinski.
  • Psihofiziologija rada i psihofiziološke izmenjenosti. Autori: prof.dr sci Prvoslav Marković
  • Urgentna psihijatrija. Autori: prof. dr Slobodan Jakulić

PRIKAZ USTANOVA

  • Republički zavod za psihijatriju (Specijalna neuropsihijatrijska bolnica “Dr Laza Lazarević”)