VOL. 16, No 3-4

SADRŽAJ: 

Milovanović, D.: EDITORIJAL – Razvoj psihijatrije Medicinskog fakulteta u Beogradu i Kliničkog centra Srbije od 1923. do 1993. godine

Nenadović, M.: KOGNICIJA I ALTERNACIJE BIOGENIH AMINA U LIKVORU  ALKOHOLIČARA 

Kognicija, saznanja o spoljašnjoj i unutrašnjoj realnosti, samo je čovekova sposobnost i privilegija , a moguća je i odvija se kroz niz takozvanih psihičkih funkcija uz neizbežnu skladnu dinamičku interakciju htenja ličnosti i njenih emocionalnih procesa. Kognicija i ukupno mentalno čoveka su funkcionalni odraz stalne delatnosti njegovog integralnog mozga, još preciznije osnovnog moždanog kompartmana – neurona, odnosno sveukupnog neuronskog kvantuma.

            Narušenost funkcije mozga – neuronskog integruma, a posebno gubitak od mase smrću neurona u raznim stanjima moždane oštete ima za obaveznu propratnu posledicu disfunkciju kognitivnog i kompleksnu i pojedinačnih saznajnih funkcija a obično ubedljivije jedne od njih, recimo upamćivanje u starosti.

            Poput starenja, neizbežni biološki proces ljudskog trajanja, i alkoholizam (dugovremena intoksikacija alkoholom) vodi u tipičnu difuznu redukciju neuronskog broja.

            Ako je likvor (cerebrospinalna tečnost CST) unutrašnja mikrosredina mozga, znači i neurona, onda nivo i koncentracijske oscilacije recimo biogenih amina (dopamina i serotonina) i njihovih metabolita u likvoru od normalnih moraju korelirati sa psihometrijski utvrđenim oštećenjem kognicije. Ovim istraživanjem je dokazana povezanost neurometaboličkog i neurobiohemijskog disbalansa u likvoru i poremećaj kognicije kao posledica alkoholnog oštećenja mozga.


Pejović, M.: SAVREMENI PRISTUP NEUROTIČNIM POREMEČAJIMA 

Episkop Vasilije, Marić, J., Novaković, M.: DUHOVNA PODRŠKA I PITANJE DUHOVNOSTI INVALIDA U PROCESU PSIHO-SOCIJALNE REHABILITACIJE

Marinković, D., Marinković, O., Totić, S., Aćimović, B., Paunović, V.R.: NEUROANATOMSKA I NEUROHEMIJSKA ORGANIZACIJA SPAVANJA 

Bugarski-Kirola, D., Živković-Milovanović, Đ., Džamonja T., Stanković, Ž.: PSIHIJATRIJSKE IMPLIKACIJE AKUTNE INTERMITENTNE PROFIRIJE – TEORIJSKE POSTAVKE I PRIKAZ SLUČAJA 

Damjanović, A., Jašović-Gašić, M., Jakulić, S.: PSIHOLOŠKI MODEL KANCEROGENEZE

Nikolić – Balkoski, G., Peruničić, B., Jašović-Gašić, M.: PSIHIJATRIJA U MEDICINI RADA 

Leposavić, Lj., Janković, N., Štrbac, M.: PSIHOLOŠKA EVALUCIJA PACIJENATA SA SURDO PROTEZOM

Janković,N., Leposavić, Lj.: SELF TRANSCEDENTNOST I NASILJE

Batinić, B., Pejović, M., Dimitrijević, I.:AGORAFOBIJA, PANIČNI POREMEĆAJ I DEPRESIJA – KOMORBIDITET

Radulović, R., Pejović, M.: PREDLOG RAZVOJA MUZIKOTERAPIJE NA INSTITUTU ZA PSIHIJATRIJU U BEOGRADU 

Džamonja, T., Barišić, J.: ISPITIVANJE BAZIČNIH OSLONACA LIČNOSTI PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA

Dimitrova-Jovanović, O.,Jovanović,T.: LEČENJE NEUROTSKIH POTEŠKOĆA OBOLELIH OD INDURATIO PENIS PLASTICA 

Krasmanović, M.: ANALITIČKI PRISTUP TOULOUSE LAUTREC-U