VOL. 15, No 1-4

SADRŽAJ: 

Milovanović, D.: Uvodno izlaganje na svečanom otvaranju prvog Kongresa psihijatara Savezne Republike Jugoslavije

Lakić, A.: AKTUELNOSTI I TRENDOVI RAZVOJA PSIHIJATRIJE RAZVOJNOG DOBA 

Globalni poremećaji na postojećoj mapi sveta,gubitak do sada postojeće “ravnoteže”

velikih sila i stvaranja “novog svetskog poretka” nesumljivo (svojim efektima – posledicama) utiče i na pravce razvoja pojedinačno stručno-naučnih disciplina, prevashodno onih humanističko – sociološke orjentacije.

            Nova vremena menjaju prioritete i nameću u prvi plan nove istraživačke interese i u okviru dečije psihijatrije.

            Prvi na listi istraživačkih interesa dečijih psihijatatra u svetu su:

  1. Eksploracija ponašanja i njegove kontrole

            Nasilje (među decom, nad decom, suicidi mladih)

  1. Socijalno uslovljene psihijatrijske manifestacije
  • beskućništvo
  • siromaštvo
  • droga
  1. “Socijalni simptomi” mentalnih oboljenja
  1. Prevencija:
  • u oblasti socijalne politike

            Rad na bazičnim kliničkim istraživanjima kao i rad na klasifikaciji poremećaja u dečijoj psihijatriji odvija se u okviru kontinuuma dečije psihijatrije kao naučno stručne discipline.

            Ratni sukobi u našem podneblju i posledica toga, nametnuli su i uslovili (nažalost) aktuelnost i podudarnost istražiavčkih pravaca i ciljeva u dečijoj psihijatriji u svetu i kod nas, a to je “eksploracija ponašanja i njegove kontrole” – pre svega fenomen nasilja.

            Intenzivan istražiavački a pre svega stručni rad u okviru dečije psihijatrije kod nas, upravljen je i formulusan kroz razradu Širokog spektra stručnih delatnosti usmerenih na zaštitu mentalnog zdravlja dece i omladine u ratom zahvaćenim oblastima i izbeglištvu


Rosić, N.: SEROTONIN U PSIHIJATRIJI – NOVIJA SAZNANJA

Starčević, V., Erić, Lj., Kelin, K.: SAVREMENO ODREĐENJE, DIJAGNOZA I   LEČENJE STANJA STRAHA 

Nikolić-Balkoski, G., Jašović-Gašić, M.: NEUROPSIHOLOGIJA SHIZOFRENIJE –  ULOGA I ZNAČAJ

Živković, Đ., Stamković, Ž.: TERAPIJSKI REZISTENTNE DEPRESIJE (TRD)

Janković, N., Leposavić, Lj., Lasković, N.:KORENI HOMOCIDALNOSTI

Kovačević, V.:INDIKACIJE ZA ANALITIČKU PSIHOTERAPIJU – DILEME I KONTROVERZE

Ilić, V., Žakula, N., Dražilović, V.: INDIVIDUALNE PSIHOLOŠKE REAKCIJE OSOBA TESTIRANIH NA HIV 

Žakula, N., Ilić, V.,Đerković,V.: EPIDEMIOLOGIJA – AIDS-a u BEOGRADU 

Knežević, A.: SAVREMENA ZBIVANJA U PSIHOENDOKRINOLOGIJI

Krsmanović, M.,Miljković-Trivunac, O.:PRISTUP PSIHODINAMICI NEUROZA

Marić, J.: PRAVA MENTALNIH BOLESNIKA U NAŠOJ ZEMLJI – REALNOST, LEPE ŽELJE ILI FIKCIJA 

Pušara, M.: POREMEĆAJI PONAŠANJA KOD DECE MLAĐEG ADOLESCENTNOG UZRASTA

Milenković, D., Marić, J.:ZLOUPOTREBA PSIHIJATRIJE I PSIHIJATRIJSKOG BOLESNIKA 

Vesel, J.: KULTUROLOŠKI ASPEKT MENTALNIH POREMEĆAJA

Milošević, R., Marić, J.: STACIONARNO LEČENJE NEUROZA – NEOPHODNOST ILI VITIUM ARTIS?

Novaković, M.: PSIHIJATRIJA, POLITIKA, NACIONALIZAM I RELIGIJA

Marić, J.: PSIHIČKE POSLEDICE TORTURE – IZAZOV ZA PSIHIJATRIJU

Milenković, D., Marić, J.: PSIHIJATRIJSKA DNEVNA BOLNICA – GARANCIJA ADEKVATNOG TRETMANA MENTALNIH BOLESNIKA 

Marić, J.: PSIHIJATRIJA, RAT, NACIONALIZAM I MRŽNJA

Jovanović, A., Pejović, M., Merinković, J.: GLAVNI BRAČNI PROBLEMI KOD PACIJENATA SA DEPRESIVNOM REAKCIJOM

Knežević, A.: AKTUELNOSTI U ISPITIVANJU PSIHOFARMAKA

Lakić, A.: BILOŠKE OSNOVE PSIHODINAMSKIH OBOLJENJA U RAZVOJNOM DOBU

Marić, J., Milenković, D.: GRAĐANSKI RAT – AMBIJENT ZA DEKLANŠIRANJE ASOCIJALNOG PONAŠANJA 

Janković,N., Leposavić, Lj.,Lasković, N.: MATERINSTVO IZMEĐU MITA I STVARNOSTI

Pušara, M.: ŠKOLA KAO BITAN ČINILAC U NASTANKU POREMEĆAJA PONAŠANJA KOD DECE MLAĐEG ADOLESCETNOG UZRASTA

Leposavić, Lj., Janković, N., Lacković, N.: EKONOMIJA LJUBAVI ILI NAŠI POTENCIJALI ZA PRIMANJE I DAVANJE EMOCIJA

Jovićević, M.: PSIHLOŠKI ZNAČAJ KOSOVSKOG ARHETIPA U SVETLU SAVREMENIH RATNIH SUKOBA NA JUGOSLOVENSKIM PROSTORIMA 

Jovanović, A., Pejović, M., Marinković, J.: KULTURALNA DISTANCA I OSNOVNI OBRASCI PORODIČNOG FUNKCIONISANJA