VOL. 14, No 4

SADRŽAJ: 

Popović, M.: TRANSFER I KONTRATRANSFER U GRUPNOJ PSIHOTERAPIJI SHIZOFRENIJE 

            Nivo regresije shizofrenih pacijenata koji se leče u grupi je vrlo različit kao i njihova transferna ispoljavanja. Pri tome, procesi simbioze i separacije u najvećoj meri utiču na pojavni oblik transfera. Uspostavljene transferne veze su vrlo osetljive, a spremnost na povlačenje u autizam i promene u pravcu negativnog transfera česte. Grupa pomaže shizofrenima u razlikovanju transfera od projekcije. Ona omogućava i nalaženje alternativnih odgovora u rešavanju pojedinih situacija. Grupa olakšava i razrešavanje generalizovanog transfera, pojavu da se isti tip transfernih odnosa zasniva sa svim osobimama od značaja, pri čemu je od posebne važnosti fenomen grupnog ogledala. U grupi je terapeut više advokat realnosti, nego tumač nesvesnog, a iskustvo pozitivnog transfera često jedina veza pacijenta sa spoljnim svetom, te ga u tom slučaju ne treba interpretirati.

            Grupa shizofrenih postavlja velike zahteve pred ličnost terapeuta. Terapeut je daleko više izložen nego nego u grupi neurotičnih, preko njega ide najveći deo komunikacija. Karakteristika je ovih komunokacija i što često predstavljaju projekcije sumanutosti pacijenta.Ipak, bilo da predstavlja zainteresovanog eksperta, ili svedoka i prijatelja koji prati tok psihoze i izlazak iz nje, terapeut treba da ohrabruje ekspresiju bolesnika. Od njega se očekuje da i van grupe pokazuje interesovanje za pacijenta. Zato grupa shizofrenih zahteva od terapeuta mnogo više od prihvatanja bizarnih oblika egzistencija njenih članova, mada baš ovo prihvatanje predstavlja osnovu i početak lečenja.           


Jakulić, S.: GENETIKA U PSIHIJATRIJI 

Jakulić, S., Barkjaktarević, N., Damjanović, A., Kostić, V.,Desimirović, V.: UTICAJ NEUROLEPTIKA NA UČESTALOST RAZMENE SESTRINSKIH HROMATIDA 

Živković, Đ., Stanković, Ž.,Babinski, T., Vinković, Z.:RANI EKSTRAPIRAMIDALNI SIMPTOMI (EPS) POD DEJSTVOM NEUROLEPTIKA 

Živanović, O., Till, E.: SEROTONINSKI SINDROM – PRIKAZ SLUČAJA

Damjanović, A.: SHIZOFRENI AUTIZAM: FENOMENOLOŠKO-KLINIČKI DESKRIPT ILI POTVRDA ORGANO-DINAMSKE ETIOPATEGENEZE SHIZOFRENIJE 

Babinski, T., Totić, S., Aćimović, B., Paunović, V.R.: DISFUNKCIJA HIPOTALAMO- HIPOFIZO-ADRENALNE OSOVINE U DEPRESIVNOM POREMEĆAJU 

Totić, S., Paunović, V.R.: DIHOTOMIJE DEPRESIVNOG POREMEĆAJA : U POTRAZI ZA SPECIFIČNIM PROFILOM ENDOGENOSTI 

Popović, V., Caran, N., Kastratović, Ž.: KLINIČKI ASPEKTI MEŠANOG PANIČNO-DISTIMIČNOG POREMEĆAJA

Jovanović, A.: MOGUĆNOSTI KOMUNIKACIJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA SA ČLANOVIMA PORODICE PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Pejović, M.: RIZICI OD PSIHIJATRIZACIJE U RATNIM USLOVIMA 

Prikaz knjige