VOL. 14, No 2-3

SADRŽAJ: 

In memoriam: Prof. dr Stojan Vučković (1928-1992.)

Mikić, S., Marjanović, S.: ŽIVOT I DELO DR VOJISLAVA SUBOTIĆA – MLAĐEG, PRVOG SRPSKOG SUDSKOG PSIHIJATRA 

U radu je prikazana biografija Vojislava Subotića – Mlađeg, pionira psihijatrije i prvog sudskog psihijatra u Srbiji. Kako se od njegovih prvih radova u ovoj oblasti navršava 100 godina, uspomeni na ovog izuzetnog čoveka i lekara posvećen je ceo seminar.

            Vojislav Subotić je rođen 1866. godine u selu Ramača u okolini Kragujevca. Posle završene gimnazije učestvuje u Srpsko-Bugarskom ratu, kada suočen sa partijama i smrću, donosi odluku da postane lekar. Medicinu studira u Beču i biva promovisan za doktora celokupnog lekarstva 1892. godine. Po završenim studijima specilizira psihijatriju i nerven bolesti kod vodećih stručnjaka toga doba Kraft – Ebing-a u Beču, Charcot-a u Parizu i

Shille-a u Ilenau. Po povratku u Srbiju počinje da radi u “Beogradskoj ludnici” gde ostaje neprekidno sve do svoje smrti 1922. godine. U početku on je sekundarni lekar, potom primarijus, a od 1911. godine pa do kraja života on je upravnik ove bolnice.

            Subotić je u isto vreme veoma aktivan u društvenom i naučnom radu. Član je odbora za osnivanje Medicinskog fakulteta u Beogradu, član Glavnog sanitetskog saveta Srbije (koji je obavljao i poslove slične sadašnjoj delatnosti Sudsko – psihijatrijskog odbora Medicinskog fakulteta), kao i član mnogih udruženja i humanitarnih organizacija. Predavao je na Bogosloviji, bio odbornik beogradske opštine, lekar nekoliko fabrika i organizacija, lekar

osiguravajućeg društva. Godinama je držao besplatna predavanja iz oblasti sudske psihijatrije pravnicima i lekarima . Bio je član uprave Srpskog lekatskog društva, član Hipnološkog društva u Parizu i publikovao radove iz oblasti psihijatrije,neurologije i naročito sudske psihijatrije. Radovi su mu publikovani u domaćim i inostranim časopisima i istovremeno su bili izrazito temeljni i originalni. Poseban značaj imaju njegovi radovi iz etnopsihijatrije, kao i njegovo uvođenje socijalne ankete, odnosno ispitivanja na terenu za pribavljanje dodatnih podataka za formiranje sudske ekspertize.

            Od njegovih mnogobrojnih radova posebno izdvajamo: “O ubistvu i silovanju” (1886.), “Ludilo i simulacija” (1897.), “Emocije, ludilo i zločin” (1898.), “Die Rusalien im Konigreiche Serbien” (Rusalije u Kraljevini Srbiji 1902), “Ubistvo u ludilu sa predumišljajem” (1912). Subotić se bavio i prevođenjem stručnih knjiga sa nemačkog i francuskog, a istakao se i kao pisac istorijskih hronika o Crvenom krstu Srbije i Srpskom lekarskom društvu. Rukopis njegove knjige “Građa za srpsku sudsku psihijatriju” nepovratno je izgubljen.

            Njegova stručna svestranost, profesionalni entuzijazam, kao i lični angažman na širenju znanja obezbedili su mu istaknuto mesto u istoriji naše psihijatrije i za njega se sa pravom može reći da je bio vizionar i prosvetitelj i čovek koji je do kraja služio lekarskoj profesiji i ljudima.


Milovanović, D., Pejaković,S., Marjanović, S.: ETIKA I SUDSKA PSIHIJATRIJA

Vuković, Z., Jovanović, T.: URAČUNLJIVOST POČINILACA KRIVIČNIH DELA 

Krstić, B.: VEŠTAČENJE URAČUNLJIVOSTI I POSLOVNE SPOSOBNOSTI OSOBA SA INTELEKTUALNIM DEFICITOM 

Leposavić, Lj.,Janković,N., Lasković,N.: PREDIKCIJA TEMIBILNOSTI

Marić, J.: NEKI PROBLEMI VEŠTAČENJA SEKSUALNIH POREMEĆAJA 

Marić, J.: MOTIVACIJA I PREVENCIJA SILOVANJA 

Hajduković, Č., Krsmanović, M.: SUDSKO – PSIHIAJTRIJSKI ZNAČAJ KRANIOCEREBRALNIH POVREDA I OBOLJENJA MOZGA 

Ilanković, N.: SUDSKO – PSIHIJATRIJSKI ZNAČAJ EPILEPSIJE 

Dimitrijević, Lj.: MERE BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA

Cvetković, M., Paunović, G.: DILEME O PRINUDNOJ HOSPITALIZACIJI PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA 

Paunović, G., Cvetković, M.: ZAKONSKI PROPISI U VEZI PRIJEMA U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU 

Berger, J.: PRAVA JEDNIH KOJA UGROŽAVAJU PRAVA DRUGIH ILI VEŠTAČENJE RAZVODA BRAKA I DODELA DECE 

Lakić, A., Srna, J.: INTEGRISANI SUDSKO – PSIHIJATRIJSKI I PORODIČNO – TERAPIJSKI MODEL VEŠTAČENJA DODELE DECE PO RAZVODU BRAKA 

Srna, J., Lakić, A.: TEŽAK RAZVOD U PORODICI