VOL. 14, No 1

SADRŽAJ: 

Caran, N., Popović, V., Kastratović, Ž.: DIJAGNOSTIČKA STABILNOST NEPSIHOTIČNIH POREMEĆAJA

            Osnovni cilj ove studije je poređenje dijagnostičkih kategorija koje se nisu izmenile sa aspekta pojedinih teorijskih sistema ali jesu po operacionalnim definicijama koje pružaju postojeći klasifikacioni sistemi korišćeni tokom poslednje decenije.

            Konkretni ciljevi rada tiču se utvrđivanja psihopatoloških kategorija koje su dijagnostifikovane a uvršćene u klasifikacione sisteme koji su zvanično korišćeni pre 30, 20 i 10 godina i sada: a) utvrđivanje sličnosti i razlike u dijagnostičkom postupku;

  1. b) utvrđivanje sličnosti i razlike u problematici koja je istraživana u toku ove tri decenije;
  2. c) analiza dobiti od izmena klasifikacionih sistema; d) analiza propusta u primeni ovih klasifikacionih sistema.

            Uočen je smanjen broj pacijenata sa striktnom dijagnozom neuroze u korist pacijenata sa neurotičnim reakcijama, mešanom kliničkom slikom neurotičnih reakcija i karakter neuroza i poremećajima ličnosti. Ovo je moguće objasniti većom osetljivošću za dijagnostiku neurotičnih poremećaja, korišćenjem manje rigidnih i striktno opredeljenih klasifikacionih sistema i boljom edukacijom terapeuta.


Stojanović, D., Lečić-Toševski, D., Žilić, M.: HISTRIONIZAM I DEPRESIJA – RAZLIKA IZMEĐU POLOVA

Paunović, G., Jovanović, T.: POSTTRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ

Brajša, P.,Medved, Z.: TRANSFAMILIJARNI TRANSFER I GRUPNA KOHEZIJA SHIZOFRENIH BOLESNIKA

Berger, D.: KLJUČ USPEHA PORODIČNE TERAPIJE 

Pejović, M., Jovanović, A.: SIMBIOTSKI ODNOSI U PORODICI I TERAPIJSKE INTERVENCIJE

Prikazi knjiga i časopisa