VOL. 13, No 3-4

SADRŽAJ: 

VOL.13, No 3


Erić, Lj.: KLASIFIKACIJA SEKSUALNIH POREMEĆAJA

             U radu je dat pregled istorijata proučavanja i klasifikovanja seksualnih poremećaja.

             Iznete su promene u načinu klasifikovanja ovih poremećaja s obzirom i na promene shvatanja pojedinih poremećaja sa razvojem saznanja o njima i promena klasifikacionih sistema. Posebno su izložene klasifikacije ovih poremećaja u DSM-III-R i ICD – 10 i izvršeno je upoređivanje ova dva sistema klasifikacije u odnosu na seksualne poremećaje.


Lokar, J.: NEKI ASPEKTI SEKSUALNIH POREMEĆAJA

Pospišil Zaviški, K.: SEKSUALNO MOTIVIRANA KRIVIČNA DELA 

Hajduković, Č., Petrović,V., Krsmanović, M.: SEKSUALNA DELIKVENCIJA, AMNALIZA POJAVE, POSTUPCI TRETMANA I PSIHIJATRIJSKO VEŠTAČENJE 

Vojvodić, V.: PRAKTIČNI KRIVIČNOPRAVNI PROBLEMI U KRIVIČNOM POSTUPKU SA PSIHOSEKSUALNO POREMEĆENIM DELIKVENTIMA. ZADACI PSIHIJATRIJE U PRIMENI KRIVIČNOG ZAKONA

Kovačević, R.: POREMEĆAJI LIČNOSTI KAO GENERATORI NASILJA U   SEKSUALNOJ DELIKVENCIJI

Kron, L.:SEKSUALNI PRESTUPNICI: 5 MMPI TIPOVA PROFILA LIČNOSTI 

Kostić, M.: EROTSKI PRESTUP – MIT ILI STVARNOST


 

VOL.13, No 4


Živković, Đ., Dragutinović, G., Vinković, Z., Milovanović, D.: MAGNETNA REZONANCA (MR) KOD SHIZOFRENIH PACIJENATA 

            Lista internacionalnih kriterijuma za korišćenje MR-a u cilju eksploracije endokranijuma, u psihijatrijskih pacijenata podrazumeva sledeće indikacije: prisustvo fokalnih neuroloških znakova, simptome demencije, nerazjašnjena konfuzna stanja, anamnestičke podatke o impulsivnom i agresivnom ponašanju, fokalne i generalizovane EEG promene, i nalaze na psihološkim testovima koji ukazuju na prisustvo organiciteta.

            Ovi kriterijumi bili bi ispoštovani u korišćenju MR dijagnostičke procedure, u istraživačkom radu objavljenom na Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu.


Jakulić, S., Barjaktarević,N., Damjanović, A., Kostić, V., Desimirović, V.: UTICAJ NEUROLEPTIKA NA UČESTALOST RAZMENE SESTRINSKIH HROMATIDA

Vesel, J., Marinković, D.: NUZEFEKTI NEUROLEPTIKA U OBLASTI NEUROVEGETATIVNOG SISTEMA

Popović, V., Popović, J.: PSIHOORGANSKE MANIFESTACIJE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE