VOL. 13, No 2

SADRŽAJ: 

Divac, S., Samuel-Lajeunesse, B.: MENTALNA ANOREKSIJA :

            BIHEVIORALNO-KOGNITIVNI MODEL

U radu je dat pregled literature o poremećajima ishrane i to u odnosu na opis kliničke slike, dijagnostičke kriterijume, epidemiološke nalaze i različite terapijske procedure. Posebna pažnja posvećena je bihevioralno-kognitivnom modelu shvatanja poremećaja ishrane na kome je zasnovana i organizacija tretmana u hospitalnim uslovima. Ovaj sistem organizacije tretmana poremećaja alimentarnog ponašanja podrazumeva odvajanje od klasičnog bihejviorističnog modela tretmana ovih poremećaja i zasniva se na kompleksnijem shvatanju samog poremećaja alimentarnog ponašanja. Ovo odvajanje se u prvom redu odnosi na diversifikaciju “alimentarnog stimulusa” za koji se smatra da je u svakoj kulturi variran i da u značajnoj meri prevazilazi klasičnu bihejvioralnu shemu. Posebno se analizira kognitvni aspekt odnosa prema “alimentarnom” kao i prateće kognitivne distorzije prisutne kod osoba sa poremećajima alimentarnog ponašanja .

            Prijem pacijenata u tretman podrazumeva podrazumeva opservaciju ishrane i ocenjivanje putem specifičnih upitnika. Terapijski program sa pacijentima predstavlja preko terapijskog ugovora u kome su definisani glavni ciljevi hospitalizacije i dat opis terapijske pomoći koja će biti pružena. U ovoj fazi proučava se i specifičnost kognicije svakog obolelog subjekta. U drugoj fazi započinje direktan terapijski proces u kome se problem telesne težine “izoluje” i postavlja u precizno određene, automatizovane procese, a oslobađa prostor za specifični rad sa pacijentom koji podrazumeva bihejvioralne modifikacije, razradu sistema potkrepljivanja, tetiranje kognitivnih distorzija i učvršćivanje mehanizama self-kontrole.

            Dobijeni rezultati porede se sa efektima drugih terapijskih pristupa. Pri tome su analizirane teškoće specifične evaluacije i donošenja definitivnih zaključaka, s obzirom na razlike u definisanju poremećaja, ali i preklapanje pojedinih elemenata u toku višedimenzijalnog terapijskog postupka.


Berger, D.: POZITIVNI EFEKTI PORODIČNE TERAPIJE ALKOHOLIZMA DO PET GODINA PO ZAVRŠETKU TRETMANA

Opalić, P.: GRUPNA PSIHOTERAPIJA ADOLESCENATA (NAČELA EGZISTENCIJAL- ANALITIČKOG PRISTUPA) 

Ilić,I., Kastratović, Ž.: MANIFESTACIJE OTPORA PRI PRVOM KONTAKTU SA MLADIM NEPSIHOTIČNIM PACIJENTIMA

Erić, M., Erić, Lj.: SEKSUALNO PONAŠANJE STARIH OSOBA

Nazor, M.: SINDROM POMAGAČA KOD MEDICINSKIH SESTARA

Todorović, M., Miljanović, P.: VOJNIČKA SREDINA: DINAMSKA OSNOVA KRIZE ADAPTACIJE

Radosavljević, R., Janušević-Ekert, V.: SNOVI I ULOGA KONTRATRANSFERA U POČETNOJ FAZI RAZVOJA GRUPE

Krsmanović, M.: PSIHOANALITIČKI OSVRT NA ŽIVOT I STVARALAŠTVO VINCENT VAN GOGH-A