VOL. 13, No 1

SADRŽAJ: 

Predgovor glavnog i odgovornog urednika

Kecmanović,D., Alibegović, J.: DIJAGNOSTIFIKOVANJE SHIZOFRENIJE U SVAKODNEVNOJ PSIHIJATRIJSKOJ PRAKSI

Cilj ovog rada je da se odredi stepen saobraženosti načina na koji se dijagnostikuje shizofrenija u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi savremenim dostignućima u oblasti dijagnostifikovanja i klasifikovanja duševnih poremećaja, posebno shizofrenije.

            Od svih psihijatara u stacionarnim i vanbolničkim ustanovama na regionu Sarajeva (N = 178) traženo je da odgovore na upitnik koji je sadržavao šest pitanja.

            Dobijeni rezultati pokazuju da – u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi – način dijagnostifikovanja shizofrenije nije u skladu sa savremenim nastojanjima da se standardizuje opredeljivanje duševnih bolesnika u različite dijagnostičke kategorije.


Loga, S., Kučukalić, A., Jovanović, M., Rustempašić, E., Oruč, L., Ler, S., Gašpar-Mahić, S., Frenjo, A.: KONTROLISANO DUPLO SLIJEPO TERAPIJSKO ISPITIVANJE ALPRAZOLAMA I TRAZODONA KOD ANKSIOZNO-DEPRESIVNIH BOLESNIKA

Kantardžić, Dž., Šehić, A., Obradov, Z., Mirojević,A., Stanić, D.: PROCJENA PSIHOSOCIJALNIH TEŠKOĆA KOD EPILEPTIČARA U BOSNI I HERCEGOVINI

Daneš, V., Kantardžić,Dž., Popović, M.: EPILEPSIJA U RAZVOJNOM DOBU I PSIHOSOCIJALNA MATURACIJA    

Pavelić, D.: PROTUPRIJENOS KAO ETIČKO PITANJE

Bilalbegović, Z., Stojaković, B., Cerić, I., Selman, N., Bišćević, N., Kušmić, E.: REHABILITACIJA DUGOLEŽEĆIH PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Zikov, A., Đurđev, B.: PRINUDNA HOSPITALIZACIJA PSIHIJATRIJSKIH PACIJENATA

Džudža, Dž.: BIOLOŠKI MARKERI ALKOHOLIZMA

 Ljubović, S.: LIAISION PSIHIJATRIJA U TRETMANU BOLESNIKA NA DIJALIZI I NAKON TRANSPLANTACIJE BUBREGA

 Trogrančić, Ž.: KASNI POČETAK SCHIZOFRENIJE