O časopisu

Časopis je osnovan 1979. od strane prof. dr Dimitrija Milovanovića, koji je dugi niz godina bio i glavni i odgovorni urednik. Engrami objavljuju radove iz psihijatrije, psihologije i srodnih disciplina.
Časopis izlazi u kontinuitetu od osnivanja, tromesečno, da bi aktuelno periodičnost izlaženja bila dva puta godišnje. Vlasnik časopisa od osnivanja je Klinika za psihijatriju. Engrami su  glasilo Udruženja psihijatara Srbije.

Glavni odgovorni urednici

1979. – jun 2003.                               Prof. Dr Dimitrije Milovanović

jul 2003. – 2004.                                Prof. Dr Aleksandar Damjanović

2005. – 2014.                                   Prof. Dr Miroslava Jašović Gašić

2014 – danas                                      Prof. Dr Srđan Milovanović

Kategorizacija

U kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke Engrami se kategorišu u domenu medicinske nauke za 2018 kao M 51 i u domenu društvene nauke – psihologija, pedagogija, andragogija i specijalno vaspitanje za 2018 kao M 52.

Kategorizaciju od 2006. zainteresovani mogu naći ovde.

Časopis Engrami je indeksiran u SCIndeks bazi.

Uputstvo autorima je na adresi:

http://scindeks.ceon.rs/InstructionForAuthors.aspx?issn=0351-2665

Prijava rada:

https://aseestant.ceon.rs/index.php/engrami/login