Avalske sveske

U istoriji srpske psihijatrije kao i Klinike za psihijatriju, publikacija “Avalske sveske”  predstavljaju značajan doprinos u razvoju psihijatrijske struke kao i srodnim disciplinama.

„Avalske sveske“ su izdavane od strane Psihijatrijske klinike „Avala“. Prvi pokretač izdavanja „Avalskih sveski“ bio je prof. dr Milan Ignjatović sa stručnim kolegijumom ove klinike koju su sačinjavali: Josif Berger, Nataša Caran, Mirko Čupković , Ljubomir Erić, Tija Despotović, Mirjana Divac-Jovanović, Aleksandar Jovanović, Živorad Kastratović; Vladimir Kovačević, Dušica Lečić-Toševski, Mirjana Pejinović, Mirko Pejović, Dragana Stojanović, Jelica Todorović,Stanka Gavrić, Jelenka Radaković, Danica Mamula i Ivan Ilić.

Početkom 70- ih godina prošlog veka tadašnja Neuropsihijatrijska klinika zbog društveno zakonskih promena deli se na pet insitucija: Neurološku Kliniku, Psihijatrijsku kliniku, Kliniku za decu i omladinu i Neuroradiološki centar.

Krajem 80-ih godina ostvaruje se potpuna podela neuropsihijatrijske struke na dve posebne discipline na neurologiju i psihijatriju.

Početkom 90-ih formira se i posebna specijalizacija dečije psihijatrije.

Od 1986. godine na Psihijatrijskoj klinici „Avala“ počinju da se organizuju edukativni stručni simpozijumi jedanput godišnje.

Tokom proteklih godina na Psihijatrijskoj Klinici „Avala| organizovani su sledeći Simpozijumi: Bihejvior psihijatrija 1978., Novi grupni pravci 1980., Psihopatologija neuroza danas 1981., Psihologija, psihijatrija, interpersonalni odnosi 1982., Teorija psihijatrijskog koncepta krize i psihijatrijske intervencije 1983., Interdisciplinarni pristup psihijatriji 1985., Poremećaj ličnosti 1987., Psihoterapija-nedoumice i perspektive 1989., Psihoterapija: doktrina, eklektika, integracije 1991., Mržnja i mentalno zdravlje 1993.

Psihijatrijska klinika „Avala“ bila je stručno koncipirana da se bavi ispitivanjem, dijagnostikom svih oblika većinom nepsihotičnih poremećaja kao što su: neurotični poremećaji, reaktivni mentalni poremećaji, mentalni poremećaji kod mladih, bračni i porodični poremećaj, bolesti zavisnosti, poremećaj ličnosti i afektivni nepsihotični poremećaji.

„Avalske sveske“ su bile i ostale vrlo cenjena literatura za generacije specijalizanata, psihologa i socijalnih radnika, izdavane su u tiražu od 1000-3000 primeraka po Simpozijumu. Tokom simpozijuma učestvovalo je 300 do 500 učesnika iz svih krajeva Jugoslavije. Predavači na Institutu bili većinom zaposleni sa klinike a po pozivu su držali predavanje tada najugledniji stručnjaci iz psihijatije i psihoterapije koji su dolazili iz Ljubljane, Zagreba ili Sarajeva.

Početkom 90-ih godina dolazi do integracije Psihijatrije „Avala“ i Psihijatrijske klinike „Vladimir F. Vujić“ i formira se Institut  za psihijatriju. Od 1995. godine  stručni seminari se organizuju jednom godišnje u organizaciji Insitututa. Psihijatrijska klinika „Avala“ bila je poznati i priznati centar za lečenja mentalnih poremećaja u tadašnjoj zajedničkoj  zemlji Jugoslaviji. Sudbina joj nije bila naklonjena  kao i društvena stvarnost. Tokom bombardovanja naše zemlje tokom 1999. od strane članice NATO pakta  odlukom uprave Kliničkog centra Srbije zbog ratnog stanja kao i bombardovanja   značajnog vojnog centra blizu Klinike, zbog bezbednosti bolesnika kao i osoblja ona prestaje da radi.

Klinici je život namenio ulogu da u miru spašava  pripadnike svog naroda koji duševno pate, a u ratu je primila prognane sa kosovske zemlje. U nju se smeštaju porodice sa mnogo članova Psihijatrijska Klinika „Avala“ postaje zamena za izgubljene kosovske kuće, a deca nalaze svoju dečiju  sobu u njoj. Izbeglice su na Avali ostale do 2010. godina. „Avala“  kao deo Klinike za psihijatriju,  još čami i tuguje ali se nadamo da će doći vreme kad će ponovo da počne da radi jer je izvanredno mesto za pomoć onima koji duševno pate.

Prof. dr Mirko Pejović